Chuyển đổi định dạng bài viết sang Word

Một số công cụ cần thiết để chuyển đổi từ định dạng Markdown sang Word #

  1. Chuyển đổi Online: https://alldocs.app/convert-multi-markdown-to-word-docx
  2. Cài đặt trên máy tính: Phần mềm Marktext: https://github.com/marktext/marktext