So sánh khả năng viết content của ChatGPT và vMixGPT

Cả 2 cùng thực hiện viết một bài với tiêu đề:  Ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Và dưới đây là bài viết được tạo ra:

Bài viết của ChatGPT: https://bit.ly/3CMC8Zs

Bài viết của vMixGPT: https://bit.ly/3XnZCxv

Video thực nghiệm: