Viết content dựa trên từ khóa chính

⚡ Quy trình thực hiện:

  1. Dùng vMixBOT lên tiêu đề bài viết dựa trên từ khóa chính.
  2. Lựa chọn tiêu đề đã có ở bước 1, sau đó dùng chức năng vMixSEO viết bài.

 

 

⚡ Kết quả: Bài 2286 từ

Thời gian vMixGPT viết bài: 1p43s

Tổng thời gian thực hiện:3p03s

Link bài kết quả: https://bit.ly/3NXvWnZ