Viết lại một bài từ ngôn ngữ khác sang tiếng Việt

Với vMixGPT bạn có thể nhập dữ liệu đầu vào để viết là ngôn ngữ bất kỳ. Kết quả tạo ra H2 và nội dung của cả bài content luôn là tiếng Việt.
Đây là một tính năng độc đáo để viết lại mới một bài từ ngôn ngữ khác. Đảm bảo bài mới giữ được những nội dung chính và tối ưu hoá cho SEO